กองบรรณาธิการ  วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ

: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  19 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-675-5304-12

โทรสาร : 02-675-5313

Email : jhhm@slc.ac.th