การจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในหน่วยไตเทียม:บทเรียนความสำเร็จ 

The Development of Healthcare Quality in the Hemodialysis Unit Using KM Model : The Story of Success

: สมศรี สุเมธ

การคิดสร้างสรรค์ A Creative Thinking  

: ดวงเดือน ศาสตรภัทร

จิตวิทยาในการจัดการกับความเหนื่อยหน่ายและความเครียดในการทำงาน  

Psychology of Job Burnout and Stress Management

: พรรณราย ทรัพยะประภา

RU เพิ่มปริมาณวิจัยและคุณภาพทางการพยาบาล 

RU for an Increase in the Amount of Nursing Research and Nursing Quality

: เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ผลของกระเทียมไทยและกระเทียมจีนต่ออัตราตายของไข่พยาธิไส้เดือนหมู 

Effect of Allium Sativum Linn. and Allium Chinense G. Don. on Mortality Rate of Ascaris Suum Eggs

: ริสา พุทธนา , วงเดือน ปั้นดี , สุภาวดี บุญชื่น