สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับบทบาทของพยาบาล  

Situation of Teenage Pregnancy and Nurses’ Roles

: ศิริพร จิรวัฒน์กุล

การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานสู่มาตรฐานการเรียนรู้  

The Implementation of Anatomical Cards for Transferring the Knowledge into Basic Nursing Practices towards Learning Standard

: มงคล การุณงามพรรณ, สุดารัตน์ สุวารี

สิทธิของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

People Rights on Environment and Health

: สราวุธ สุธรรมาสา

การพยาบาลบุคคลที่มีความเครียดสูง 

Nursing Intervention for High Stress Person

: สุวรรณา อนุสันติ

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการสําหรับผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดปัตตานี  

Analysis of Activity-based Costing of Services for Drug Addicted Patients in Pattani Drug Dependence Treatment Center

: มัซตูรา ฮะ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง