การสำรวจและประเมินสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อความผาสุก ปลอดภัยของผู้สูงอายุในครัวเรือน กรุงเทพมหานคร 

The Survey and Assessment of Housing Conditions of the Elderly in Bangkok Metropolitan

: พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

การใช้สารสนเทศทางคลินิกสำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้  

Clinical Informatics Utilization in Nursing Administration,Service and Academic among Directors of Nursing in Community Hospitals, Southern Thailand

: ประพันธ์โชค เสนาชู, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย,ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลและระยะเวลาการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

Cost Analysis of Nursing Service Activities and Time Services for ACL Reconstruction* Patients in the Male Orthopedic Surgical Ward of Songklanagarind Hospital

: วิลาวรรณ ทิพย์มงคล, นงเยาว์ ภูริวัฒนกุล

การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ระดับสารตะกั่วในเลือดของพนักงาน ในโรงงานผลิตโลหะบัดกรี โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม  

Development of a Prediction Model of Blood Lead Levels among Employees in a Metal Soldering Factory by Using Artificial Neural Network

: เรืออากาศเอกหญิงเสาวณีย์ เถียรทอง, ศริศักดิ์ สุนทรไชย