การฆ่าตัวตาย และแนวคิดการแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากห้าปัจจัย  

Suicide and Five Factors Model
: ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

การจัดการความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า  

Ergonomics Risk Management for Sewing Machine Assembly Work

: แววตา วงค์คม , สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ , ศริศักดิ์ สุนทรไชย

การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร  

The Exploration of Causal Loop on Well-Being of the Chronically Ill Elderly in the Communities of Bangkok Metropolitan

: จินตนา อาจสันเที๊ยะ , กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน , เรวดีทรรศน์ รอบคอบ , สฤษฎิ จันทร์หอม , กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์