การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาด้วยวิถีไทยพุทธ 

Quality of Life Development for the Elderly under Multiple Intelligences Integration based on Thai Buddhist style
: มาลีวัล เลิศสาครศิริ, กุหลาบ รัตนสัจธรรม

การใช้ขิงรักษาและบำบัดอาการโรคข้อเสื่อม 

The Use of Ginger (Zingiber officinale Roscoe.) in Treatment and Relieves Symptom of Osteoarthritic
: ปุณยนุช อมรดลใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพบริการ ตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Affecting the Participation of Personnel in Service Quality Development according to Hospital Quality Standards at Ronphibun Hospital, Nakhon Si Thammarat Province
: สยาม ชิ้นพงค์, ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดโดยนำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ในระบบชักโครก : กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง  

The Application of Clean Technology by Recycling Wastewater for Toilet System: Case study of a Jewelry Company
วสรรณ์ กันเชื้อ, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปีติ พูนไชยศรี, ปราโมช เชี่ยวชาญ

ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาไทยจินตภาพ (SKT6) ในการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

The Effect of Thai Imaginary Meditation Healing Exercise (SKT6) in Palliative Care for People Living with End Stage Renal Disease
: Jintana Artsanthia, Somporn Kantharadussadee Triamchaisri