การจำแนกประเภทสมองพิการ: มุมมองของนักกายภาพบำบัด 

Classification of Cerebral Palsy: Clinical Physiotherapist’s Perspective
: Khemmapak Chareonsuksiri, Siripich Chareonsuksiri

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

The Curriculum Evaluation of the Bachelor of Nursing Science (Revised Curriculum 2012) of Faculty of Nursing, Saint Louis College
: สุภาวดี เครือโชติกุล, มยุรา นพพรพันฐ์, สฤษฎิ จันทร์หอม, วราภา สิทธาภิรมย์, กิติยา สมุทรประดิษฐ์

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง กรุงเทพมหานคร 

The Related Factors of Depression among the Elderly in Suburb Community, Bangkok
: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, สุชาติ พันธุ์ลาภ

ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 

Balance Performance of Elderly in Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older Persons
: ผกาวลี พุ่มสุทัศน์, ภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล, ศิริพร ฤทธิยา, มยุรี บริบูรณ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Affecting for Standard Epidemiological Surveillance of Health Personnel at Sub-district Health Promoting Hospital in Nakon Si Thammarat Province
: บุญประจักษ์ จันทร์วิน, ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์