คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 

Quality of Life of Renal Transplantation Patients
: สมพร ชินโนรส

การเสริมพลังอำนาจมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

Empowerment of Postpartum Adolescent Mothers in Breastfeeding
: มาลีวัล เลิศสาครศิริ

แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม 

Guidelines for Providing Postnatal Care to Mothers with Transcultural
: สกาวเดือน โอดมี, สุภาวดี เครือโชติกุล

การพัฒนาคู่มือการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

Development of Mental Health Counseling Handbook for Students with Visual Impairment
: พรรณวิภา บรรณเกียรติ, เจษฎา บุญมาโฮม

การเงินบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ป่วยโรคติดการพนัน

Financial Therapy for Strengthening Health of Pathological Gambling Patients
: รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

Related Factors Affecting the Result of the Nursing and Midwifery Licensure Examination of the Graduate Students from the Faculty of Nursing, St. Louis College
: สกาวเดือน โอดมี, ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์, วราภา สิทธาภิรมย์, ชยมน บุญลักษณ์

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยต่อภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ 

Effects of health promotion program on mental health in elderly women nun
: สุวรรณา อนุสันติ, นารี พิมพ์เบ้าธรรม, สิริลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว, ภาวดี รามสิทธิ์

การเปรียบเทียบพฤติกรรมความไม่ทนและความละอายต่อการกระทำการทุจริตของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 

The comparison of intolerance and shame of corruption of students in Saint Louis College and Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
: อัชฌา ชื่นบุญ, ชุติมา แสงดารารัตน์, ชญารัตน์ บุญพุฒิกร