การบริหารจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 : การผลิตบุคลากรสุขภาพสำหรับอนาคต 

Educational Administration and Management for the 21st Century: Producing Health Personnel for the Future
: กุลพิชญาย์ เวชรัชต์พิมล , จิตร สิทธีอมร

การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของวัยเรียน 

Communication for Sex Behavioral Modification of School Age
: จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ , เนตรดาว จิตโสภากุล , จุฑารัตน์ พิมสาร , ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง , พิมพ์วดี โรจน์เรืองนนท์

พลาสติกชีวภาพจากพืชทางการเกษตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Bioplastics from Agricultural Crops to Health and Environment
: ศริศักดิ์ สุนทรไชย , สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ , ภัทรมาส โตสิงห์

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

The Relationships between Personal Data, Attitude towards Health Care and Self-Health Care Behaviors of Nursing Students
at Saint Louis College during Practice in the Maternal-Newborn and Midwifery Nursing Practicum II
: มาลีวัล เลิศสาครศิริ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Associated with the Consumer Protection Implementation of Village Health Volunteers in Nakhon Si Thammarat Province
: วรสา บัวคง , ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์