ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

Malnutrition Status of Hemodialysis Patients
: สมพร ชินโนรส

บทบาทพยาบาลกับการสร้างความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถแห่งตน 

Nurses’ Roles in the Hardiness of the Elderly in the Social Welfare Development Center by Implication the Theory of Self-efficacy
: ชัชวาล วงค์สารี , ภพธรรม วิชาดี , เฉลิมพล ก๋าใจ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

The Development of Learning Achievement in Health Education Subject on Self and family health care of Mathayomsuksa 4 students
by using Computer-Aided Instruction
: เจษฎา บุญมาโฮม , ปราณี สีนาค , ศัลพงศ์ วิชัยดิษฐ

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร 

Personal Factors and Job Satisfaction of the Employees in a Metal Industrial Factory in Samut Sakhon Province
: ศิครินทร์ โกสัลล์วัฒนา , ชูเกียรติ จากใจชน

ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน

Effects of Community Participation on Hemorrhagic Fever Prevention of the village
: อารี พุ่มประไวทย์

 

ผลของการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Results of Development the Participatory of Quality Service by Using the Quality Criteria of the Primary Care Award
in Nongno Subdistrict Health Promoting Hospital,Amphoe Mueang, MahaSarakham Province.
: ปราณี ถีอาสนา , อารยา ประเสริฐชัย

ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (การศึกษานำร่อง) 

The Effect of Individual-Made Insole on Standing Balance in Students with Flexible Flat Feet (Pilot Study)
: ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ , ชไมพร แสงนนท์ , ปริญญาภรณ์ กิ่งไทยสงค์ , วรรณา ฝังเงิน , สุจิตรา หิรัญสถิต

Effectiveness of deep breathing clock in reducing the anxiety of school- aged children before vaccination

: Karen Anne S. Bustos , Maria Cassandra B. Cabailo , Albert James E. Cabaneros , Joie Andrea Manuelle R. Cagampan , Asst. Prof. Elizabeth N. Jurado.