การจัดการความเครียดทางการเงินในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Coping with Financial Stress During the Coronavirus 2019 Pandemic
: รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์, พรรณวดี สมกิตติกานนท์

ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน: ในมุมมองศาสนาของวัฒนธรรมไทย

Palliative Care Needs Among People Living with Chronic Illness In Community: A Thai Cultural Religion Perspective
: จินตนา อาจสันเที๊ยะ, สมศรี สุเมธ, สุภาพร ดาวดี

บทบาทของพยาบาลในการบรรเทาสาธารณภัย: กรณีการสังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

The Roles of Nurses in Disaster Mitigation: A Case of The Massacre at Nakhon Ratchasima
: กชกร ธรรมนำศีล, กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์, วริศรา โสรัจจ์

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

The Relationships Between Personal Data, Selected Factors and Holistic Self-Care Behaviors of Senior Students in Saint Louis College
: มาลีวัล เลิศสาครศิริ, ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของผู้สูงอายุสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Correlations between Health Belief and 3E 2S Health Behaviors of Elderly in Taejew Community Tungwatdorn Sathorn Bangkok Thailand
: พรศิริ พันธสี, กาญจนา ศรีสวัสดิ์

ความสุขของผู้สูงอายุไทยยุค 4.0 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ

The Happiness of Thai Elderly in Thailand 4.0 Who Lived in Community and Foster Home
: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, อัชฌา ชื่นบุญ

เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง)

Comparison study of the effect of Hula Hoop and core stability exercise on core muscle endurance in the female adolescents (A pilot study)
: อุษา ครุครรชิต, ทิชพร สุขเกื้อ